This is a Craitish article. Click here for more information on Craitland.
This is a New Batavia article. Click here for more information.

Treaty between Craitland and New Batavia

From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search

Coat of arms of New Batavia.png

Treaty of New Batavia

Treaty of friendship and non-aggression between the Kingdom of Craitland and the Islamic Republic of New Batavia

Vriendschaps- en niet-aanvalsverdrag tussen de het Koninkrijk Kraitland en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië

Signing ceremony 16 November 2021 at Cherry Trees
Islamic Diwan positive
Majlis-ash-Shoera 2021-11-19
President 2021-11-19
Executive Decrees
Parties Craitland Craitland
New Batavia New Batavia

The Treaty of friendship and non-aggression between the Kingdom of Craitland and the Islamic Republic of New Batavia is a treaty between Craitland and New Batavia. It was signed on 16 November 2021.

Text

English Dutch
Treaty of friendship and non-aggression between the Kingdom of Craitland and the Islamic Republic of New Batavia


The King of the Kingdom of Craitland, The President of the Islamic Republic of New Batavia,


having come into contact with one another, and finding their interests to be coincident, do desire to formalize and secure their cordial feelings, have agreed as follows:


Article 1. The Kingdom of Craitland and the Islamic Republic of New Batavia recognize the other's sovereignty and right to self-rule of its state, its peoples, and its government institutions.

Article 2. The high contracting parties recognize one another as the rightful owner of all territory that they claim on the MCS map with the consent of the Council of the MCS.

Article 3. The high contracting parties commit to resolve all mutual disputes peacefully, using a neutral third party agreed to by both should this prove impossible by normal channels.

Article 4. The high contracting parties shall remain open and accessible to tourists and other visitors from one another, barring national emergencies or other such security issues.

Article 5. The high contracting parties shall have proper and open channels of communication so to facilitate dialogue and future cooperation.

Article 6. The high contracting parties shall not engage in or sponsor any covert or overt military activity against the peoples or government institutions of the other.

Article 7. This treaty may only be amended upon the concurrence of both high contracting parties. Any contrary action or measure shall be null and void.

Article 8. This treaty shall enter into force upon ratification of both high contracting parties in accordance with their native constitutional procedures.

Article 9. The high contracting parties parties may repeal this treaty on the condition of a notice of one month.


In witness whereof, the high contracting parties have signed their names and affixed their seals.

Done at Cherry Trees, 16 November 2021

THE KING OF THE KINGDOM OF CRAITLAND

Craitman


THE PRESIDENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF NEW BATAVIA

Mehmet Arslan
Vriendschaps- en niet-aanvalsverdrag tussen de het Koninkrijk Kraitland en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië


De Koning van het Koninkrijk Kraitland, De President van de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië,


elkaar ontmoet hebbend, elkaars belangen gemeenschappelijk vindend, verlangend om hun contacten te formaliseren en te verzekeren, zijn overeen gekomen hetgeen volgt:


Artikel 1: Het Koninkrijk Kraitland en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië erkennen elkaars soevereiniteit en het recht op zelfbestuur van hun staat, hun volkeren en van hun overheidsinstellingen.

Artikel 2: De hoge verdragsluitende partijen erkennen elkaar als de rechtmatige eigenaar van al het grondgebied dat zij opvorderen op de kaart van de MCS en met toestemming van de Raad van de MCS.

Artikel 3: De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich ertoe om alle onderlinge geschillen vredevol op te lossen, gebruik makend van een door hun beide aangeduide derde neutrale partij, indien dit langs normale kanalen onmogelijk blijkt.

Artikel 4: De hoge verdragsluitende partijen blijven open en toegankelijk voor elkaars toeristen en andere bezoekers, met uitzondering van nationale noodsituaties en situaties met betrekking tot de veiligheid.

Artikel 5: De hoge verdragsluitende partijen zullen formele communicatiekanalen open houden ten einde dialoog en samenwerking in de toekomst mogelijk te maken.

Artikel 6: De hoge verdragsluitende partijen zullen geen open of geheime militaire operaties tegen elkaars volkeren of overheidsinstellingen houden noch ondersteunen.

Artikel 7: Dit verdrag kan enkel worden geamendeerd na het akkoord van beide hoge verdragsluitende partijen. Elke tegengestelde actie is nietig.

Artikel 8: Dit verdrag zal in werking treden na de ratificatie ervan door beide hoge verdragsluitende partijen in overeenstemming met hun nationale grondwettelijke procedures.

Artikel 9: De hoge verdragsluitende partijen kunnen dit vedrag opzeggen op voorwaarde van een vooropzeg van één maand.


Ten blijke waarvan, hebben de voormelde hoge verdragsluitende partijen genaamtekend en hun zegels aangehecht.

Gedaan te Cherry Trees, 16 november 2021

DE KONING VAN HET KONINKRIJK KRAITLAND

Craitman


DE PRESIDENT VAN DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK NIEUW-BATAVIË

Mehmet Arslan

New Batavian legal documents

See also