This is a New Batavia article. Click here for more information.

Treaties of New Batavia/Thraki Confederatie - Nieuw-Batavië

From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search

Coat of arms of New Batavia.png

Treaty of New Batavia

Vriendschaps- en niet-aanvalsverdrag tussen de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië en de Thraki Confederatie
Signing ceremony 2020-12-23 at Lucerne
Islamic Diwan positive
Majlis-ash-Shoera 2020-12-25
President 2020-12-26
Executive Decrees
Parties Thraci Confederation Thraci Confederation
New Batavia New Batavia

Text

Nederlands Engels
Vriendschaps- en niet-aanvalsverdrag tussen de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië en de Thraki Confederatie

De President van de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië,

De President van de Thraki Confederatie,

elkaar ontmoet hebbend, elkaars belangen gemeenschappelijk vindend, verlangend om hun hartelijke contacten te formaliseren en te verzekeren, verlangen als goede buren samen te leven en zijn overeen gekomen hetgeen volgt:

Artikel 1: De Thraki Confederatie en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië erkennen elkaars soevereiniteit and het recht op zelfbestuur van hun staat, hun volkeren en van hun overheidsinstellingen.

Artikel 2: De Thraki Confederatie en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië erkennen elkaar als de rechtmatige eigenaar van al het grondgebied dat zij opvorderen op de kaart van de MCS en met toestemming van de Raad van de MCS.

Artikel 3: De Thraki Confederatie en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië verbinden zich ertoe om alle onderlinge geschillen vredevol op te lossen, gebruik makend van een door hun beide aangeduide derde neutrale partij, indien dit langs normale kanalen onmogelijk blijkt.

Artikel 4: De Thraki Confederatie en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië blijven open en toegankelijk voor elkaars toeristen en andere bezoekers, met uitzondering van nationale noodsituaties and situaties met betrekking tot de veiligheid.

Artikel 5: De Thraki Confederatie en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië zullen formele communicatiekanalen open houden ten einde dialoog en samenwerking in de toekomst mogelijk te maken.

Artikel 6: De Thraki Confederatie en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië zullen geen open of geheime militaire operaties tegen elkaars volkeren of overheidsinstellingen houden noch ondersteunen.

Artikel 7: Dit verdrag kan enkel worden geamendeerd, herzien, vergroot of uitgebreid na het akkoord van beide ondertekenende partijen. Elke tegengestelde actie is nietig.

Artikel 8: Dit verdrag zal in werking treden na de ratificatie ervan door beide ondertekenende partijen in overeenstemming met hun nationale grondwettelijke procedures.

Artikel 9: De ondertekenende partijen kunnen dit vedrag opzeggen op voorwaarde van een vooropzeg van twee Gregoriaanse weken.

Ten blijke waarvan, hebben de voormelde partijen genaamtekend en hun zegels aangehecht.

Gedaan te Lucerne, de drieëntwintigste december 2020

DE PRESIDENT VAN DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK NIEUW-BATAVIË

Saladin

DE PRESIDENT VAN DE THRAKI CONFEDERATIE

Uras Beyzırgaslan

Treaty of friendship and non-aggression between the Islamic Republic of New Batavia and the Thraci Confederation

The President of the Islamic Republic of New Batavia,

The President of the Thraci Confederation,

having come into contact with one another, and finding their interests to be coincident, do desire to formalize and secure their cordial feelings, do desire to live as good and friendly neighbours, have agreed as follows:

Article 1. The Thraci Confederation and the Islamic Republic of New Batavia recognize the other's sovereignty and right to self-rule of its state, its peoples, and its government institutions.

Article 2. The Thraci Confederation and the Islamic Republic of New Batavia recognize one another as the rightful owner of all territory that they claim on the MCS map with the consent of the Council of the MCS.

Article 3. The Thraci Confederation and the Islamic Republic of New Batavia commit to resolve all mutual disputes peacefully, using a neutral third party agreed to by both should this prove impossible by normal channels.

Article 4. The Thraci Confederation and the Islamic Republic of New Batavia shall remain open and accessible to tourists and other visitors from one another, barring national emergencies or other such security issues.

Article 5. The Thraci Confederation and the Islamic Republic of New Batavia shall have proper and open channels of communication so to facilitate dialogue and future cooperation.

Article 6. The Thraci Confederation and the Islamic Republic of New Batavia shall not engage in or sponsor any covert or overt military activity against the peoples or government institutions of the other.

Article 7. This treaty may only be amended, revised, enlarged and expanded upon the concurrence of both signatory parties. Any contrary action or measure shall be null and void.

Article 8. This treaty shall enter into force upon ratification of both signatories in accordance with their native constitutional procedures.

Article 9. The signatory parties may repeal this treaty on the condition of a notice of two Gregorian weeks.

In witness whereof, the aforementioned parties have signed their names and affixed their seals.

Done at Lucerne, the twenty third of December 2020.

THE PRESIDENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF NEW BATAVIA

Saladin

DE PRESIDENT VAN DE THRACI CONFEDERATION

Uras Beyzırgaslan

New Batavian legal documents

Stuk 1

See also

Foreign affairs of New Batavia