This is nation is member of the Micras Treaty Organisation. Click here for more information.

Small Treaty of Non-Aggression

From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search

The Small Treaty of Non-Aggression (Batavian: Kleine Verdrag van non-agressie) is an ancillary treaty of the Micras Treaty Organisation.

State Parties

Çakaristan Çakaristan (acceded 1707)
Eastern Natopia Eastern Natopia (acceded 1709)
Floria Floria (acceded 1707)
Nouvelle Alexandrie Nouvelle Alexandrie
Sanama Sanama (acceded 1708)
Shireroth Shireroth
Western Natopia Western Natopia (acceded 1709)

Text (Istvanistani)

1. Any nation who has signed the General Membership Treaty of the Small Commonwealth may sign this treaty at any time, provided they are not currently in a state of open conflict with any current signatory.

2. All signatory nations shall not engage in any hostile or aggressive action toward any other signatory nation.

3. If there is a dispute between signatory nations they will bring it before an agreed upon neutral third party for arbitration. If no third party can be agreed upon the matter shall be arbitrated by the General Assembly.

4. This treaty does not include Recreational Wars that are considered friendly by the nations involved at the initiation of the recreational war.

5. Upon giving notice, any signatory nation may exit this treaty.

6. This treaty may be amended by a 3/4ths majority of signatory nations.

Text (Batavian)

1. Elke natie die het Verdrag van de Kleine Gemenebest heeft ondertekend kan dit verdrag te allen tijde ondertekenen, mits men momenteel niet in staat van een conflict is met een huidige ondertekenaar.

2. Alle ondertekenende landen moeten zich niet inlaten met een vijandige of agressieve actie richting andere ondertekenende naties.

3. Wanneer een geschil is tussen de ondertekenende landen, zal de zaak overgebracht worden aan een neutrale derde partij voor arbitrage. Als er geen derde partij kan worden overeengekomen komt de zaak voor de Algemene Vergadering.

4. Dit verdrag bevat geen Recreatieve Wars die als vriendelijk gezien worden door de volkeren die betrokken zijn bij een Recwar-oorlog.

5. Na de ondertekening, kan een ondertekende natie zich altijd terugtrekken uit dit verdrag.

6. Dit verdrag kan worden gewijzigd onder de verschillende ondertekenaars met een drievierdemeerderheid.