This is a New Batavia article. Click here for more information.

New Batavia (province)/Provincial Constitution

From MicrasWiki
Jump to navigationJump to search

RFDflag.png
This piece of legislation has been repealed and is no longer applicable.

CONSTITUTIE VAN HET BONDSKONINKRIJK NIEUW-BATAVIË

Titel I - Algemene Bepalingen

Artikel 1 De naam van de provincie is het Bondskoninkrijk Nieuw-Batavië, met als afkorting Nieuw-Batavië of Bondskoninkrijk, met een Koning als staatshoofd.

Artikel 2 1. Het Bondskoninkrijk Nieuw-Batavië heeft als hoofdstad/hoofdplaats de Kanton Lucerne. 2. De officiële taal in het Bondskoninkrijk is: Nederlands. 3. De munteenheid van het Bondskoninkrijk is vastgelegd bij de grondwet van de Unie. 4. De provincie maakt deel uit van de Unie van Utrecht 2007.

Artikel 3 Het Bondskoninkrijk heeft: a. Een Staatsvaandel b. Een Staatswapen c. En een Staatshymne


Titel II - Staatsinrichting

HOOFDSTUK 1 - KONING

Artikel 4 De Koning heeft zijn residentie in het koninklijk paleis in de hoofdstad.

Artikel 5 De Koning is de Bataafse Koning. Bij aantreden van een nieuwe Koning wordt gevraagd of hij het Koningsambt wilt bekleden. Wanneer deze weigert zoekt het Congres of minister-president een opvolger tussen de Bataafse adel.

Artikel 6 De Koning vervult geen enkele andere politieke en bestuurlijke functie(s) buiten de functies die bij wet zijn vastgesteld.

Artikel 7 Alvorens zijn ambt te aanvaarden, legt de Koning de volgende verklaring af: "Ik beloof en verklaar aan het volk van het Bondskoninkrijk Nieuw-Batavië, dat Ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer, dat Ik de autonomie en het grondgebied van de Staat met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten te Mijner beschikking stellen, zoals een goed Koning schuldig is te doen."

Artikel 8 1. De Koning is beschermer van de democratie en mensenrechten van het Bondskoninkrijk. 2. De Koning heeft het recht om zijn veto uit te spreken over beslissingen van het Congres. 3. De minister-president vertegenwoordigt de Koning, ook bij het tekenen van wetten en besluiten.

Artikel 9 1. De Koning of minister-president ondertekend alle wetten en besluiten die vanuit het Congres zijn aanvaard. 2. In navolging van het eerste lid moet de Koning of minister-president ondertekenen binnen een tijdsbestek van twee weken nadat het Congres het akkoord heeft verklaard. 3. Alle ondertekende wetten en besluiten komen ter inzage voor de burgers.

Artikel 10 1. De Koning kan ontslagen worden door het Gerechtshof indien hij aantoonbaar de rechtsregels, zoals vastgelegd in de regelen bij de wet, opzettelijk weigert uit te voeren. 2. De Koning kan ontslagen worden door het Gerechtshof indien de Regering, het volk bij referendum en het Congres het vertrouwen in de Koning hebben opgezegd.


HOOFDSTUK 2 - REGERING

§ 1 - Koning en minister-president

Artikel 11 1. De Regering wordt gevormd door de minister-president en Koning. 2. De minister-president wordt om de vier maanden verkozen door de bevolking van Nieuw-Batavië. 3. De minister-president is voorzitter van de Regering en politiek verantwoordelijk voor zijn Regering. Tevens vertegenwoordigt hij de Koning tijdens diens afwezigheid.

Artikel 12 1. Bij Provenciaal Besluit (PB) worden ministeries ingesteld. Deze staan onder leiding van een minister.

Artikel 13 1. De ministers vorm samen met de minister-president de ministerraad. 2. De minister-president is voorzitter van de ministerraad. 3. De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

Artikel 14 Het Provenciaal Besluit waarbij de minister-president wordt bevestigd door de Koning, wordt mede door hem ondertekend. De Provenciale Besluiten waarbij de overige ministers worden benoemd of ontslagen, worden mede door de minister-president ondertekend.

Artikel 15 1. De minister kan ontslagen worden indien tweederde meerderheid van het Congres hem daartoe verzoekt. 2. De minister kan ontslagen worden door het Gerechtshof indien hij aantoonbaar de rechtsregels, zoals vastgelegd in wetten en besluiten, opzettelijk weigert uit te voeren.

Artikel 16 1. De Regering wordt demissionair verklaard indien er geen minister-president is gevonden. 2. In het geval van het eerste lid mag de Koning een nieuwe Regering vormen en een minister-president aanstellen, met steun van het Congres. 3. Mocht het tweede lid niet lukken dan wordt de Koning tijdelijk aangesteld tot minister-president, tot de verkiezingen.


HOOFDSTUK 3 - Congres

Artikel 17 1. het Congres vertegenwoordigt de gehele bevolking van het Bondskoninkrijk. 2. het Congres bestaat uit het gewone volk dat verkozen is, het Congres is het hoogste wetgevend orgaan van de provincie.

Artikel 18 1. De leden van het Congres worden conform de regelen bij de wet verkozen. 2. Het Bondsraad heeft een zittingstermijn van twee maanden. 3. Het Congres kan regeren zonder regering en omgekeerd.

Artikel 19 1. het Congres bestaat uit 50 zetels die op de volgende wijze verdeeld worden: vb. er zijn 3 stemmen van de 10 voor persoon A. We zetten het om in % wat uitkomt: 30%. Dit zijn dus 15 van de 50 zetels. Persoon B heeft 4 van de 10 stemmen: 20 zetels Persoon C heeft 3 van de 10 stemmen: 15 zetels. Er wordt bij het uitrekenen van het aantal zetels tot op 0,01 gerekent(wanneer iemand 33,3% heeft en de andere 33,33% dan heeft die laatste de meeste zetels) 2. Iedere burger heeft 10 stemmen. Dit wordt verder vastgeld gelegd in de Kieswet. 3. Onder de definitie 'burgers', bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan zij die als burger van de provincie zijn geregistreerd en kiesrecht hebben conform de regelen bij de wet.

Artikel 20 1. De voorzitter van het Congres is de minister-president. 2. De voorzitter neemt de verklaring af van alle Congresleden na de Congresverkiezingen

Artikel 21 het Congres heeft recht op: a. Budgetrecht b. Recht van Interpellatie c. Recht van Enquête d. Recht van Amendement e. Recht van Initiatief f. Recht van Motie

Artikel 22 1. Een stemming is alleen geldig indien meer dan 25 zetels van het Congres gestemt hebben. 2. Bij een staking van de stemming wordt bij hervatting door alle leden opnieuw gestemd.

Artikel 23 1. Wanneer een lid ontslag wenst dient deze dat in bij de voorzitter. 2. Wanneer een lid zijn taken heeft verzaakt, gedurende een termijn van twee maanden, wordt deze per direct ontslagen. 3. het Congres stopt per direct haar activiteiten indien meer dan de helft van haar leden ontslag hebben ingediend of hebben opgelegd gekregen. 4. In het geval van het derde lid geschieden er nieuwe verkiezingen.


Titel III – Slotbepalingen

Artikel 24 De Constitutie kan enkel gewijzigd worden met een een gewone meerderheid in het Congres en goedkeuring van de regering.

Artikel 25 1. Deze wet treedt in werking na ondertekening van de Koning of minister-president en toetreding van Nieuw-Batavië tot de Unie. 2. Deze wet kan worden aangehaald als: Constitutie van het Bondskoninkrijk Nieuw-Batavië. 3. Tot de toetreding van Nieuw-Batavië tot de Unie wordt het bestuurd door de Staten-Generaal.