Apollo foundation's ("Apollo Foundation" on this map) City of "Apolytown" on map type Claimsmap version 6.7.3 is located here:

Apolytown of Apollo foundation on map type Claimsmap version 6.7.3