Noviykrazniystan's ("Republic of Noviykrazniystan" on this map) Country Capital of "Noviykraznograd" on map type Claimsmap version 6.7.1 is located here:

Noviykraznograd of Noviykrazniystan on map type Claimsmap version 6.7.1