Apollantis's ("Apollantis" on this map) Country Capital of "Kosmopolis" on map type Claimsmap version 13.4.4 is located here:

Kosmopolis of Apollantis on map type Claimsmap version 13.4.4