Krasnaya Zvyezda's ("Krasnaya Zvyezda" on this map) City of "Kovalenkograd" on map type Claimsmap version 6.6.1 is located here:

Kovalenkograd of Krasnaya Zvyezda on map type Claimsmap version 6.6.1