Apollo foundation's ("The Apollo Foundation" on this map) City of "Apollo City" on map type Claimsmap version 4.5.7 is located here:

Apollo City of Apollo foundation on map type Claimsmap version 4.5.7