Novaya Zemlya's ("Soviet Republic of Novaya Zemlya" on this map) City of "Lenina" on map type Claimsmap version 7.0.4 is located here:

Lenina of Novaya Zemlya on map type Claimsmap version 7.0.4